Contact   AVW   Legale infos   Sitemap   
Talen:  DE  FR  EN
Uw winkelwagen is leeg
Ebay-Shop
Facebook
18.07.2021
Algemene voorwaarden (AVW) voor de onlineverkoop en de directe verkoop van Hilra Tec & Sound – Ralph Hilgers

Algemene voorwaarden (AVW) voor de onlineverkoop en de directe verkoop van Hilra Tec & Sound–Ralph Hilgers

Versie: 3.02/EWS-DV | Stand: april 2018

 

1.Voorlichting inzake herroeping

1.1.
De consumenten kunnen hun verklaring van overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder motivatie schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) herroepen. De intrekkingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een derde die u heeft genoemd, de goederen in beslag neemt.  Wordt het artikel tijdens de herroepingstermijn gebruikt, dan vervalt het herroepingsrecht.  Daarnaast moeten de goederen naar ons terugkomen in perfecte originele staat en in originele verpakking.

1.2.
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat de herroeping tijdig wordt verstuurd. De herroeping dient te worden gericht aan:

Hilra Tec & Sound–Ralph Hilgers
Am Sonnenhang 9
4780 St. Vith
België
Fax : +32 (0)80 221694
E-mail : 
htsdrums.shop@gmail.comofhtscymbals.shop@gmail.com

U kunt het bijgevoegde herroepingsformuliergebruiken, maar dit is niet verplichtend.

1.3.
Bij een rechtsgeldige herroeping moeten de wederzijds reeds ontvangen diensten worden teruggegeven.

1.4.
Artikelen die als pakje kunnen worden verzonden, moeten op risico van HTS worden teruggezonden. De consumenten moeten de kosten van de terugzending betalen, indien het geleverde goed met het bestelde goed overeenkomt.  Verplichte terugbetalingen dienen binnen 30 dagen te gebeuren. De periode begint met betrekking tot de vergoedingsverplichting van HTS met de datum van ontvangst van de goederen teruggave aan HTS.

 

2. Algemene bepalingen

2.1.
HilraTec-Services PGmbH (hierna "HTS" genoemd) biedt op de online marktplaats eBay en in hun online shop onder www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.comartikelen te koop aan. Op de via deze marktplaats en de online shop gesloten overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

 2.2.
Klanten zoals bedoeld in de onderhavige algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

2.3
Alle aankopen niet voltooid  online - dus aankopen die niet vallen onder punt 2.1 - zijn onderworpen aan de directe verkoop (contante verkoop of stock verkoop). De directe verkoop is slechts een beperkte, van HTS gedefinieerde groep klanten beschikbaar. Het bestaat voor de directe verkoop  alleen maar de mogelijkheid om de goederen op te halen door de klant. Geen pakket levering mogelijk. Deze algemene voorwaarden (AVW) zijn alleen in een deel geldig voor de directe verkoop.

 

3. Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Op eBay 

De totstandkoming van een overeenkomst via de onlinemarktplaats eBay is onder verwijzing naar de eBay-principes aan de volgende bepalingen onderworpen: 

3.1.1
Wordt een artikel in het kader van een zogenaamde onlineveiling aangeboden, dan vormt de beschikbaarstelling van de offerte bij eBay de bindende offerte voor het sluiten van een koopovereenkomst. Deze offerte richt zich tot de klant die gedurende de looptijd van de onlineveiling het hoogste bod uitbrengt en eventueel bijkomend vastgelegde voorwaarden vervult. Op de offerte kan tijdens de individueel vastgelegde looptijd van de onlineveiling ingetekend worden en dit uitsluitend door middel van de via het handelsplatform van eBay ter beschikking gestelde biedfunctie. De klant schrijft door het uitbrengen van een bod op de offerte in. Het bod vervalt, wanneer een derde gedurende de looptijd van de onlineveiling een hoger bod uitbrengt. De officiële eBay-tijd is bepalend voor het vaststellen van de looptijd van de onlineveiling. Op het eind van de respectievelijk vastgestelde looptijd van een onlineveiling of bij voortijdige beëindiging ervan komt de overeenkomst tot stand met die klant die tot op dat ogenblik het hoogste bod uitgebracht heeft. 

3.1.2.
Wordt een artikel in het kader van een zogenaamde onlineveiling aangeboden en bovendien van een functie met vaste prijs ("onmiddellijk kopen" respectievelijk "onmiddellijk & nieuw") voorzien, dan komt de overeenkomst met de klant - onafhankelijk van de looptijd en zonder het houden van een onlineveiling - rechtstreeks tegen de vermelde prijs tot stand, indien de klant van de optie met vaste prijs gebruik maakt en eventueel bijkomend vastgelegde voorwaarden van de offerte vervult. Het sluiten van de overeenkomst tegen de vermelde vaste prijs is in dergelijk geval slechts mogelijk voor zover geen bod voor de zogenaamde onlineveiling werd uitgebracht. 

3.1.3.
Wordt een artikel uitsluitend in het formaat van een vaste prijs aangeboden, dan vormt de beschikbaarstelling van de offerte bij eBay de bindende offerte voor het sluiten van een koopovereenkomst tegen de vermelde prijs. De overeenkomst met de klant komt dan tot stand, zodra de klant de eventueel in de offerte vermelde voorwaarden vervult en van de functie met vaste prijs ("onmiddellijk kopen" respectievelijk "onmiddellijk & nieuw") gebruik maakt. 

3.1.4.
Wordt een in het formaat van een vaste prijs aangeboden artikel van de bijkomende optie "prijs voorstellen" voorzien, dan beschikken de belangstellenden over de mogelijkheid een (afwijkende) prijs voor het artikel voor te stellen. In dit geval vormt het voorstel van de belangstellende een eigen, nieuwe offerte van deze belangstellende. Deze offerte van de belangstellende is bindend en er kan binnen 48 uur op worden ingetekend. Wordt de door de belangstellende voorgestelde prijs aanvaard, dan komt het sluiten van de overeenkomst tot stand tegen de voorgestelde prijs en overeenkomstig de overige in de artikelbeschrijving opgesomde voorwaarden. Wordt de door de belangstellende voorgesteld prijs afgewezen en wordt aan hem evenals aan eventueel andere belangstellenden een tegenvoorstel gedaan, dan is dit laatste bindend en kan het door de belangstellende(n) eveneens binnen 48 uur worden aanvaard.

Tijdens aan de gang zijnde onderhandelingen blijft een oorspronkelijk in het formaat van een vaste prijs aangeboden offerte van een artikel geldig. Dit betekent dat de overeenkomst onafhankelijk van dergelijke onderhandelingen tegen de vermelde vaste prijs met een derde tot stand komt, wanneer deze derde voor het sluiten van de onderhandelingen van de optie met de vaste prijs gebruik maakt.

 

3.2 In de online shop onder www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.com

De totstandkoming van een overeenkomst via de online shop onder www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.comis aan de volgende bepalingen onderworpen:

3.2.1
Artikelen worden daar uitsluitend in het formaat van een vaste prijs aangeboden.  Dus vormt de beschikbaarstelling van de offerte onder www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.comde bindende offerte voor het sluiten van een koop-overeenkomst tegen de vermelde prijs.  De overeenkomst met de klant

komt dan tot stand, zodra de klant de eventueel in de offerte vermelde voorwaarden vervult en van de functie met vaste prijs gebruik maakt.  Deze functie kan alleen worden uitgevoerd wanneer de koper bevestigt dat hij de actueel geldende Algemene voorwaarden (AVW) opgemerkt, begrepen en geaccepteerd heeft.  Een link naar de AVW wordt er daar onmiddellijk aangeboden. 

3.3 Algemene aantekening op de vorming an een overeenkomst

De aankoop op grond van een koopovereenkomst, is gebaseerd op aantal, prijzen en beschrijvingen.
Behalve en uitgenomen fouten, spelling en drukfouten.
Met een bewijsbaar fout , behoudt HTS zich het recht voor om  de klant - ook na het ondertekenen van een koopcontract - daarover te informeren en de koopovereenkomst onvoorwaardelijk te annulleren. In dit geval kunnen door de klant  geen rechten gesteld worden.

 

4. Opslaan van de tekst van de overeenkomst

4.1 Op eBay 

De tekst van de overeenkomst wordt na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en kan via de website van eBay onder het respectieve artikelnummer worden gedownload. Met de printfunctie van de browser kan van de betrokken website een uitdraai worden gemaakt. Aangezien HTS op de duur van de opslag geen invloed heeft, wordt erop gewezen dat de leden er overeenkomstig de algemene voorwaarden van eBay voor verantwoordelijk zijn de op de website van eBay consulteerbare en door eBay opgeslagen inlichtingen ook te archiveren op een opslagmedium dat onafhankelijk van eBay is. De klanten ontvangen na het sluiten van de overeenkomst in het kader van de afhandeling van de koop de bepalingen van de overeenkomst met inbegrip van de algemene voorwaarden in tekstvorm.

 

4.2 In de online shop onder www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.com 

De tekst van de overeenkomst zal de klant na de koop als een opdrachtbevestiging in de vorm van een e-mail toegestuurd bekomen.  De klant is daarvoor verantwoordelijk ontvangen e-mails en de op de website van www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.comconsulteerbare inlichtingen ook te archiveren op een onafhankelijk opslagmedium.  De klanten ontvangen na het sluiten van de overeenkomst in het kader van de afhandeling van de koop de bepalingen van de overeenkomst met inbegrip van een link naar de Algemene voorwaarden (AVW) in tekstvorm. 

 

5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden 

5.1.
Indien met de klant de verzending van het goed wordt overeengekomen, gebeurt de levering uitsluitend tegen vooruitbetaling (voorafgaande bankoverschrijving of betaling met PAYPAL overeenkomstig de geldende PAYPAL-voorwaarden of een ander door HTS aangeboden betalingssysteem, b.v. credit card) op het door de klant meegedeelde leveringsadres. De klant kan zelf geen artikelen ophalen voor kopen via de online shop.

5.2
De verzending van de gekochte artikelen gebeurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. 

5.3
De klant verzekert dat het opgegeven leveringsadres juist en volledig is. Indien wegens onvolledige of verkeerde adresgegevens bijkomende verzendingskosten ontstaan, dient de klant deze in elk geval volledig te betalen. Indien in voorkomend geval een nieuwe levering en bijgevolg bijkomende kosten nodig zijn, dan geschiedt deze nieuwe levering slechts na ontvangst van de betaling van deze bijkomende kosten op onze bankrekening of onze PAYPAL-rekening. Ook bij herroeping of afstand van de aankoop worden deze bijkomende kosten door HTS bij de terugbetaling van de kosten afgetrokken. 

5.4
Bij ondernemers wordt het risico van een toevallige ondergang en van een toevallige verslechtering van het verkochte goed op het ogenblik van de overhandiging op de ondernemers zelf of een voor ontvangst bevoegde persoon overgedragen. Bij verkoop op afstand - ook bij een francolevering - gaat dit risico door de levering van het goed op een geschikte transportpersoon over. 

5.5
Bij consumenten wordt het risico van een toevallige ondergang of van een toevallige verslechtering van het verkochte goed door de overhandiging van het goed op de consument, bij verkoop op afstand op de expediteur of de vrachtvervoerder overgedragen. 

5.6
Wanneer de klant met de ontvangst in gebreke blijft, staat dit gelijk met overhandiging. 

5.7
De levering van de goederen gebeurt ten laste en op risico van de koper, voor zover uitdrukkelijk niets anders werd overeengekomen. Verzekeringen, aansprakelijkheid, tracking en herstelling van een verzending ontvangstbewijs worden enkel mits schriftelijk verzoek en ten laste van de koper (tegen prijs toeslag) VOOR betaling afgesloten. 

5.8
Indien de levering wegens overmacht en andere niet door ons te voorziene voorvallen (bijvoorbeeld staking, extreme weersverschijnselen, natuurverschijnselen, oorlog, opstand, terroristische aanslagen) onmogelijk kan plaatsvinden of buitensporig bemoeilijkt wordt, worden de leveringstermijnen navenant verlengd en wordt HTS voor de duur van de verhindering van de leveringsplicht vrijgesteld. 

5.9
Leveringen kunnen worden ingehouden tot de achterstallige betalingen voortspruitende uit de zakelijke relatie voldaan zijn. 

5.10
Wij verzenden de goederen uitsluitend in volgende landen : België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Wij leveren - zelfs binnen deze landen - niet op eilanden en niet overzee.  De klant kan zelf geen artikelen ophalen.

5.11
Voorbetalingenvia PayPalgeldtvoor ons altijd verplichtendde neergelegd verzendadresvandekoper bijPAYPAL.Het is deeigenvolledige verantwoordelijkheidvan de koper VOORde aankoopte controleren dat de gedeponerdeafleveradresinPAYPALis absoluutidentiek aan degedeponeerd afleveradres bijeBay ofin onze webshop. HTSis niet verplicht te vragen naar ander afleveradresinformatie. Verschillende afleveradress informatie wordt inhetgeval van een klachtautomatisch beschouwd alsonvolledige of onjuisteadresgegevens ondertoepassing vanartikel 5.3

5.12
PayPalbetalingen zullendoor onsalleen worden geaccepteerdwanneer de klantgelijktijdigkiestvoor trackingofaangetekend schrijven verzending, metde bijbehorendekostenplus indien van toepassing. Voor alle andere verzendmethodes worden door ons alleen betalingen geaccepteerd die niet via PAYPAL worden gedaan. In onze online shop op www.hts-drums.comwww.hts-cymbals.comworden PAYPAL betalingen van ons automatisch geleverd met tracking of aangetekende post. Bij koop via eBay, is alleen de kooper verantwoordelijk voordeselectie van de scheepvaarten debetaling selectie.

 

6. Prijzen, betalingsvoorwaarden en gevolgen van achterstallige betaling

6.1.
Bij de in de offertes vermelde prijzen gaat het om uiteindelijke prijzen, dat wil zeggen dat ze alle prijselementen omvatten met inbegrip van de overeenkomstig de Belgische wetgeving te betalen belastingen. Naargelang van het geval kan het voorkomen dat de klant bij grensoverschrijdende leveringen bijkomende belastingen en/of heffingen (bijvoorbeeld invoerrechten) dient te betalen. 

6.2.
Tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, moeten alle aankoopprijzen worden vermeerderd met de leverings-, verzendings- en verpakkingskosten. Bij de verzending van goederen zowel in het binnenland als naar het buitenland ontstaan er bijgevolg bijkomende leverings-, verzendings- en verpakkingskosten, waarvan het bedrag op de in de concrete offerte vermelde gegevens gebaseerd is. Assemblyisnooit inbegrepenenzal niet wordenaangebodenin de online verkoop.

6.3.
De klant verbindt zich ertoe bij een overeengekomen vooruitbetaling de koopprijs vermeerderd met de ontstane leverings-, verzendings- en verpakkingskosten uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de het betalingsverzoek integraal te betalen. 

6.4.
De klant kan enkel een inhoudingsrecht inroepen, indien zijn tegeneis op dezelfde contractuele relatie berust. 

6.5.
Goederen die niet op stock zijn  - en dus ook speciaal worden besteld door de klant - moeten worden betaald plus de kosten van aanschaf door verpakkingen en transport; uitwisseling, rendement en volledige ofgedeeltelijke terugbetaling zijn uitgesloten.  Hetzelfde geldt voor indeprijs verlaagdproductenzoalskortingen, promoties, verkoop items,tentoonstellingen,B-voorraad, goederenmetbewezen schadeof kwaliteit defect.
Als dat zo is overeengekomen tussen de partijen  voor het bestellen, een waarborgsom van vooraf gedefinieerde bedrag zal moeten betaald worden door de klant.  Het resterende bedrag dient contant betaald te worden vóór de aflevering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6
Coupons en cadeaubonnen zijn in cash betaalbar bij uitgave.  Ze zijn vanaf de datum van uitgifte voor maximaal 12 maanden geldig en inwisselbaar, waarna ze automatisch vervallen zonder recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling. In geen geval zijn de coupons betaalbaar in contanten, volledig of gedeeltelijk. Bij bedrijfssluiting vervallen de bonnen automatisch, zonder aanspraak op terugbetaling. Verloren vouchers worden niet vervangen of vergoed door ons. Vouchers zijn alleen geldig en inwisselbaar in hun oorspronkelijke vorm, gedateerd en gewaarmerkt door ons met handtekening en stempel.

 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1.
HTS behoudt tegenover de klant de eigendom over de verkochte goederen tot de volledige betaling van de aankoopprijs (voorbehouden goederen). 

7.2.
De klant is verplicht de voorbehouden goederen met zorg te behandelen en elke mogelijke schade te vermijden. 

7.3.
Tijdens het eigendomsvoorbehoud is de klant verplicht de toegang van derden tot de goederen (bijvoorbeeld in geval van inpandgeving) evenals alle beschadigingen of de vernietiging van de goederen onverwijld aan HTS mee te delen en alle inlichtingen en documenten ter beschikking te stellen die voor de vrijwaring van de rechten van de eigenaar vereist zijn. Derden moeten op de vreemde eigendom worden gewezen. Tijdens het eigendomsvoorbehoud moet de klant onverwijld elke bezitsovergang van de voorbehouden goederen evenals de wijziging van zijn woonplaats meedelen. 

7.4.
Bij een optreden van de klant dat met de overeenkomst in strijd is - in het bijzonder bij betalingsachterstand of in geval van het niet nakomen van de verplichting overeenkomstig alinea 7.2 en/of 7.3 van de onderhavige algemene voorwaarden - heeft HTS het recht van de overeenkomst af te zien en de voorbehouden goederen terug te eisen.

 

8. Mededelen van transportschade

HTS zal de klant bij transportschade naar best vermogen helpen, indien aanspraken tegenover de betrokken transportonderneming respectievelijk de betrokken transportverzekering worden ingediend. De goederen worden door HTS aan de transportonderneming in een onberispelijke staat en in een uitwendig onberispelijke, zo goed mogelijke en in de handel gebruikelijke verpakking ter verzending overhandigd. 

8.1.
De klant dient de geleverde goederen en hun verzendingsverpakking te controleren. Bij kennelijke uitwendige transportschade verbindt de klant zich ertoe - voor het geval de levering toch aanvaard wordt - bij aanvaarding van de levering de schade op de respectieve verzendingsdocumenten te noteren en door de bezorger te laten ondertekenen. De verpakking evenals de door de bezorger ondertekende documenten met de notitie inzake de transportschade moeten worden bewaard. De klant moet HTS binnen drie dagen na levering van de goederen hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

8.2.
Is het (gedeeltelijke) verlies of de beschadiging uitwendig niet zichtbaar, dan moet de klant dit binnen drie dagen na levering aan HTS ENaan de transportonderneming meedelen om te waarborgen dat aanspraken tegenover de transportonderneming tijdig kunnen worden ingediend. De zending moet daartoe ongewijzigd in de originele verpakking blijven liggen tot een gemachtigde van de bezorger zich van de toestand van de zending overtuigd heeft en een attest opgesteld heeft. 

8.3.
De regelingen voorzien in de alinea's 8.1 en 8.2 van de onderhavige algemene voorwaarden hebben geen gevolgen voor de eventuele rechten en aanspraken van de klant, inzonderheid diens rechten bij gebreken van de goederen. 

8.4.
Transportschade ontslaat de koper niet van zijn betalingsplicht. 

8.5.
Bij niet tijdig ingediende schriftelijke terechtwijzing zijn garantieaanspraken in elk geval uitgesloten.

 

9. Garantievoorwaarden

Klachten van welke aard ook dienen onverwijld en uitsluitend schriftelijk aan HTS te worden gericht via de op het eind van de onderhavige algemene voorwaarden vermelde contactgegevens. Bij niet tijdig ingediende schriftelijke terechtwijzing zijn garantieaanspraken in elk geval uitgesloten. Voor het overige gelden onverminderd de volgende garantievoorwaarden: 

9.1.
De overdracht van verpakte goederen aan de eerste expediteur of inzamelaar geldt als bewijs van de voorgeschreven hoeveelheid en de onberispelijke staat van de verpakking. 

9.2.
Voor de staat van de goederen geldt principieel enkel de productbeschrijving van de producent als zijnde overeengekomen. 

9.3.
Worden niet als gebreken beschouwd: door het gebruik veroorzaakte of natuurlijke slijtage, schade die door onrechtmatige bediening, opslag of opstelling, het niet naleven van de bedieningsvoorschriften, overmatige belasting, aankoop van ongeëvenaarde kwaliteit materiaal voor een specifiek doel (bijvoorbeeld onaangepaste dunne bekken kwaliteit in veeleisende muziekstijlen), transportschade na de eerste levering evenals de gebrekkige verzorging en het gebrekkige onderhoud na de overdracht van het risico optreedt. Hetzelfde geldt voor een zogenaamde ongebruikelijke slijtage. 

9.4.
Omdat het bij slagwerk en percussie-instrumenten door de aard der goederen over het algemeen om stukken met een zeer grote gebruiksslijtage gaat, wordt de garantie voor slagwerk, percussie-instrumenten en hun toebehoren bovendien als volgt beperkt:

Voor de werking van de instrumenten geldt een garantie van twee jaar.

Bij Turkish-Cymbals-bekkens geldt over het algemeen, rekening houdend met paragraaf 9.3:

•           Twee jaar producentengarantie voor ride- en hi-hatbekkens;
•           Een jaar producentengarantie voor crashbekkens;
•           Geen producentengarantie voor splashbekkens of andere.

Er wordt geen garantie verleend voor typisch aan slijtage onderhevige onderdelen die door hun functie bij normaal gebruik sterk worden belast en daardoor enerzijds regelmatig moeten worden vervangen en anderzijds onvermijdelijk sterke sporen van gebruik kunnen vertonen. Dit is inzonderheid het geval bij slagwerkvellen (drum heads), beslag (plating), voetpedaalstokken (pedal beaters), veren (springs), kettingen (chains), snaredrummatten + opspanners (snare wires + clamps), trommelstokken (drumsticks), hamers (mallets), timbales, stokken (rods), kwasten (brushes) en alle soorten hand- en slagpercussie-instrumenten. 

9.5.
Een aanspraak op garantie kan door HTS enkel worden aanvaard mits gerechtvaardigde klacht samen met overlegging van de originele factuur en de oorspronkelijke goederen.   Is op de originele factuur een serienummer  opgemerkt moeten de goederen  de identieke serienummer hebben (originele typeplaat) of het oorspronkelijke stempelen nummer (geldig in combinatie met de originele HTS logo stempel). Een aanspraak op garantie heeft alleen betrekking op het product zelf, zijn eventuele kosten van toepassing zijn voor rekening van de klant. Als vervangende goederen uitgereikt worden door aanspraak op garantie of een gebaar van goede wil, zullen wij de gebrekkige goederen in ieder geval houden.

9.6.
Er is geen recht op afstand van de koop bij onbeduidende gebreken en onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen staat. 

9.7.
Overeenkomstig de wettelijk voorziene regelingen heeft de klant bij gebreken aan het geleverde goed principieel in eerste instantie enkel recht op correcte nakoming. 

9.7.1.
De consument heeft de keuze of de correcte nakoming door middel van herstel van het gebrek ofwel door een vervangende levering dient plaats te vinden. HTS heeft evenwel het recht de wijze van de gekozen correcte nakoming te weigeren, indien deze enkel met buitensporige kosten mogelijk is en de andere wijze van correcte nakoming geen beduidende nadelen voor de consument inhoudt. 

9.7.2.
Tegenover ondernemers verleent HTS bij gebreken aan de goederen in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door herstel van het gebrek of een vervangende levering. 

9.8.
Indien de correcte nakoming mislukt, kan de klant principieel naar eigen goeddunken en overeenkomstig de wettelijke voorschriften de vergoeding verlagen (aftrek), de overeenkomst ontbinden (afstand van de aankoop), schadevergoeding of de vergoeding van nutteloze uitgaven eisen. Indien de klant voor een schadevergoeding kiest, gelden ter zake de aansprakelijkheidsbeperkingen van alinea 10 van de onderhavige algemene voorwaarden. 

9.9.
Bij nieuwe goederen beloopt de verjaringstermijn voor de rechten van een consument bij gebreken die binnen twee jaar na levering van de goederen optreden, een jaar nadat de gebreken aan de consument bekend zijn, zonder dat deze verjaringstermijn voor de bovenvermelde termijn van twee jaar verstrijkt. De verjaringstermijn voor de rechten van een ondernemer bedraagt een jaar te rekenen vanaf de levering van de goederen. Afwijkingen van de verjaring die met de bovenvermelde termijnen verband houden, zijn niet van toepassing, voor zover HTS overeenkomstig alinea 10 van de onderhavige algemene voorwaarden aansprakelijk is of wanneer het om het zakelijke recht van een derde gaat op grond waarvan de overhandiging van het geleverde voorwerp kan worden geëist. 

9.10.
Voor ondernemers is de aanspraak op garantie voor kennelijke gebreken na aanvaarding van de goederen uitgesloten. Bovendien moeten ondernemers kennelijke gebreken binnen een termijn van twee weken na verzending van de goederen via de hierboven vermelde contactgegevens bekendmaken, anders kan er geen garantieaanspraak worden ingediend. Ter inachtneming van de termijn volstaat de tijdige verzending van de bekendmaking van de gebreken.

9.11.
Handgemaakte goederen (zoals bijv. traditionele, individueel met de hand vervaardigd bekkens, ...) zijn uniek en kunnen dus visueel afwijken van het gepresenteerde beeld. Deze unieke stukken zijn zowel visueel en akoestisch nooit identiek. Dergelijketraditionelehandgemaakteartikelenkunnen ookoptische, productie-gerelateerde kenmerken, zoals vlekken, onregelmatigheden, ...hebben.  Deze uniciteit in verband met specifieke eigenschappen is uitgesloten van de klachten en kan nooit reden een aanspraak op garantie of een klacht. Om deze redenen is er geen garantie voor elke klacht en de goederen zullen niet terug genomen kunnen worden ofde kosten van hetgeheel of gedeeltelijkvergoed.

9.12
In de commerciële, tijdelijke overdracht van goederen door de koper aan derden (bijvoorbeeld backline dienst, materiaal verhuur, muziek instrumenten verhuur, studio gebruik, enz.) stopt de garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overgekomen in form van een contract  tussen koper en verkoper voor een gedefinieerd artikel.

 

10. Aansprakelijkheid 

10.1.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is HTS onbeperkt aansprakelijk voor de schending van het leven, lichamelijke of gezondheidsschade die het gevolg zijn van opzettelijk of nalatig plichtsverzuim of voor andere schade die het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals arglist. Bovendien is HTS onbeperkt aansprakelijk voor schade die overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke voorschriften - zoals de Wet inzake productaansprakelijkheid - onder de aansprakelijkheid vallen evenals in geval van overname van garanties. 

10.2.
Voor schade die niet onder 10.1 valt en die het gevolg is van eenvoudige of lichte nalatigheid, is HTS aansprakelijk, voor zover deze nalatigheid een schending van de contractuele verplichtingen inhoudt waarvan alleen al de naleving de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarvan de klant erop mag vertrouwen dat ze worden nageleefd zoals het hoort (de zogenaamde kardinale verplichtingen). De aansprakelijkheid van HTS is daarbij beperkt tot de contractueel voorzienbare schade. 

10.3.
Bij lichte schending van dergelijke contractuele verplichtingen die noch onder 10.1 noch onder 10.2 vallen (zogenaamde onbelangrijke contractuele verplichtingen) is HTS aansprakelijk tegenover de consumenten, evenwel beperkt tot de contractueel voorzienbare schade. 

10.4.
Elke bijkomende aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

11. Slotbepalingen 

11.1.
Het recht van het Koninkrijk België is van toepassing.

11.2.
De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing.

11.3.
Zowel koper als verkoper erkennen 4780 St. Vith / Belgiëals plaats van uitvoering. 

11.4.
Voor alle geschillen inzake deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

 

Hilra Tec & Sound-Ralph Hilgers 

vertegenwoordigd door zijn eigenaar, de heer Ralph Hilgers
Am Sonnenhang 9
4780 St. Vith
België
Fax : +32 (0)80 221694
E-mail : 
htsdrums.shop@gmail.comof htscymbals.shop@gmail.com
BTW-nummer : BE 0543.345.203
Ondernemingsnummer : 0543.345.203
Rechtbank van Koophandel RPR Eupen / België

Het staat de verkoper evenwel vrij geschillen toe te vertrouwen aan een andere rechtbank die over een wettelijk vastgelegde bevoegdheid beschikt.

 

12. Privacy Policy  

      bij de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR) 


 

Logbestanditems

Telkens wanneer een website wordt bezocht, worden vermeldingen in de zogenaamde logbestanden gemaakt, waarbij gegevens over het respectieve surfgedrag van de gebruiker worden geregistreerd.Deze gegevens worden niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren, maar dienen slechts een anonieme evaluatie van het gebruik van een pagina. De door de gebruiker verzamelde gegevens worden nooit samengevoegd met de persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.Deze gegevens worden niet door ons gebruikt en zijn ons verder onbekend.Door gebruik te maken van onze websites en het gebruik van sociale media stemt de bezoeker in met de opslag van deze gegevens, die wij op geen enkele manier beïnvloeden.


Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens van onze klanten en zakelijke partners worden verzameld, opgeslagen en verwerkt om een ​​juiste verwerking van orde in de aankoop of verkoop te verzekeren met het oog op latere garantie, service en technische administratie diensten, evenals voor eigen marketingdoeleinden mogelijk te maken.Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Ze bevinden zich uitsluitend in de EU, zijn beveiligd met een wachtwoord en de originele gegevens en de back-up van gegevens zijn veilig voor toegang door derden.U kunt ervan verzekerd zijn dat uw persoonlijke gegevens alleen intern voor het contractbeheer en boekhouding en externe voor verwerking van betalingen methoden zullen worden gebruikt en om de goederen per post of pakketdienst te verzenden, en uitsluitend voor de vrijlating van belangrijke informatie voor zakelijke relatie aan onze bestaande klanten en zakelijke partners (b.v. adreswijziging, verandering van e-mailadres, wijziging van telefoonnummers, gewijzigde of nieuwe websitelinks, ...).Als onderdeel van het bestelproces ontvangt bijvoorbeeld de door ons gebruikte service providers , hier als dragers, logistieke bedrijven, banken ... de nodige gegevens voor het bestellen en orderverwerking. De gegevens die op deze manier worden verzonden, mogen alleen door onze serviceproviders worden gebruikt om hun taak te vervullen en niets anders.
Een verwijdering van uw persoonlijke gegevens - als wettelijke bewaarplicht niet verzetten – is mogelijk door schriftelijke opzegging claim en als de gegevens naar de bestemming van de besparing voldoen niet meer nodig is of als hun opslag om andere wettelijke redenen niet-ontvankelijk is.
Een wijziging van uw persoonlijke gegevens is op elk moment mogelijk door een eenvoudige info aan ons, bijvoorbeeld op http://www.hts-drums.com/cms/index.php?article_id=26&clang=2 .

Gebruik van sociale media: facebook

Via onze webpagina's kunt u inloggen op onze facebookpagina door op de facebook-knop te drukken, alsook door de directe invoer van ons facebookadres via uw browser. Het sociale netwerk facebook.com van Facebook Inc. verzamelt en slaat gegevens op hun servers op over uw surfgedrag of "like" -informatie of over opmerkingen die u kunt invoeren. Voor het doel en de reikwijdte van deze verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook.


Gebruik van externe online verkoopplatforms: eBay

Via onze website kun je inloggen in onze eBay-winkel door op de eBay-knop te drukken, alsook door de directe invoer van ons eBay-winkeladres in je browser. De online verkoop platform ebay.com van eBay Inc. en al haar lokale land platformen en bedrijven (b.v. ebay.be, ebay.de, ebay.fr, ...) verzamelen gegevens op hun servers over uw surfgedrag, koopgedrag, bij aankooptransacties, evenals persoonlijke gegevens, betaalmiddelen en betaalgegevens. Voor het doel en de reikwijdte van deze verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door eBay, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van eBay.


Gebruik van externe betaaldiensten: PayPal en Mollie

Betalingen kunnen hetzij via gebruikelijke wijze worden gemaakt per overschrijving aan ons bank, alsmede door het gebruik van online betaaldiensten, zoals PayPal of Mollie, wie wij zijn aangesloten. Inschrijving in deze betalingsdiensten is derhalve niet verplicht voor u als klant voor het kopen van ons en gebeurt dus met een vrijwillige beslissing van de klant. 

De online betaaldiensten op paypal.com van PayPal Inc. en mollie.com van Mollie B.V. verzamelen en bewaaren gegevens op hun servers over uw koopgedrag, over aankooptransacties, persoonlijke gegevens, betaalmiddelen en betaalgegevens. 
Voor het doel en de reikwijdte van deze verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van dergelijke gegevens door PayPal en Mollie, en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van PayPal en Mollie.

 

Gebruik van pakketdiensten voor de verzending van goederen: bpost en DHL Duitsland

Zendingen worden door ons alleen aangeboden binnen de Europese Monetaire Unie.
De levering binnen België gebeurt meestal via bpost, de Belgische Post, en buiten België, wordt dit meestal gedaan door de Duitse pakketdienst DHL , de DHL Paket GmbH.
Uw persoonlijke gegevens worden aan bpost op dit moment niet digitaal van ons overgedragen, maar alleen handmatig genoteerd op een pakketlabel.  Gegevensopslag vindt hier nu niet plaats.
Aan de DHL Paket GmbH zullen wij uw persoonlijke informatie digitaal door geven in de vorm van naam, adres en uw telefoonnummer – indien tot nu toe verlangt door DHL voor de levering - en dit uitsluitend voor het doel van uw pakket levering. Uw persoonlijke gegevens worden daarom opgeslagen op de servers van DHL Paket GmbH.
Voor het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door bpost en DHL Paket GmbH evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van bpost op bpost.be en DHL Paket GmbH op  dhl.de.

 

Reclame en nieuwsbrief

We zullen u nooit rechtstreeks advertenties sturen en u zult de nieuwsbrief alleen ontvangen als u zich hier zelfs expliciet voor heeft geregistreerd.
Je kunt je op elk gewenst moment gratis afmelden voor de nieuwsbrief.
Alles wat nodig is, is een eenvoudige info voor ons, b.v. per e-mail naar: http://www.hts-drums.com/cms/index.php?article_id=26&clang=2 .


Beperking en toestemming

Buiten de eerder beschreven reikwijdte van dit privacybeleid, zullen we uw persoonlijke informatie niet delen, verkopen of anderszins commercialiseren aan derden. Door gebruik te maken van onze diensten, websites en winkels, verkoop- en communicatieplatforms, sociale netwerken of door uw aankoop, inclusief alle betalingsdiensten, accepteert u deze verklaring en overeenkomst onvoorwaardelijk.
We willen er graag op wijzen dat internetgebaseerde datatransmissie en digitale gegevensopslag altijd en overal een zeker veiligheidsrisico lopen. Volledige bescherming tegen illegale toegang door derden, b.v. hackers, is absoluut onmogelijk.  

 

 

 

13. Duurzaam respect voor het milieu 

HTS is erop bedacht voor het gebruikte verpakkingsmateriaal - zoveel mogelijk - milieuvriendelijk, gerecycleerd en recycleerbaar verpakkingsmateriaal te gebruiken. Voor ons aller milieu.

 

14. Bijzondere bepalingen voor de directe verkoop (volgens paragraaf 2.3)

14.1.
Onze facturen zijn betaalbaar onmiddelijk na ontvangst.

14.2.
Elke factuur is netto, contant en zonder korting te betaalen.

14.3.
Iedere klacht tegen de factuur zal alleen geldig zijn na onmiddelijk en schriftelijk mededeling binnen 8 gagen na factuurdatum.

14.4.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest van 10% van het niet betaalde factuursaldo met een minimum van 25,00 € toegeslagen worden.

14.5.
In geval van een niet-betaalde som zal - na ingebrekestelling door inschrijven -  een belang van 10% per jaar met een minimum van 50,00 € vanaf het factuurdatum berekend worden.

14.6.
De geschillen zullen alleen worden gebracht voor de bevoegde Rechtbank van Eupen / België, indien niet anders vermeld onder paragraaf 11 .

14.7.
In de directe verkoop is de datum van de levering van de goederengelijk aan de datum van de levering aan de klant en de factuurdatum .

14.8.
 Voor de directe verkoop zing de paragraafen van deze Algemene voorwaarden (AVW)  slechts in beperkte mate geldig.  Alle paragraafen zijn geldig, behalve de volgende die NIET geldig zullen zijn :

Paragraf 1 en al zijn sub-punten
Paragraaf 2.1
Paragraaf 3 en al zijn sub-punten
Paragraaf 4 en al zijn sub-punten
Paragraaf 5 en al zijn sub-punten
Paragraaf 6.1 en 6.2 en 6.3
Paragraaf 8 en al zijn sub-punten
Paragraaf 13

14.9.
Alle prijzen zijn pick-up prijzen zonder installatie. Installatie, zoals gewenst,  wordt apart gefactureerd.

14.10
Prijzen aanbiedingen zijn geldig voor max. 6 weken na de datum van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

15. Taal van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden (AVW)

De Duitse versie is als de oorspronkelijke Algemene voorwaarden (AVW) gedefinieerd.  De versies in het FR / NL / EN zijn vreemde vertalingen van hetzelfde.  In geval van twijfel of foutieve vertaling formuleringen is altijd alleen de Duitse versie geldig .

16. Verplichte informatie volgens EU-verordening nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad

 

Platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: 

ec.europa.eu/consumers/odr/